Зачекайте
000056

державний експерт експертної групи розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива Директорату енергоефективності

Енергетика
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Директорат енергоефективності
експертна група розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи: не потребує

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

1) бере участь у формуванні державної політики на основі постійного аналізу стану справ щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства, виробленні альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
2) здійснює постійний аналіз стану справ у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у зазначеній сфері на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
3) формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;
4) визначає коло заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (представників окремих верств, цільових груп населення, об’єднаних спільними інтересами, громадських об’єднань, суб’єктів господарювання тощо);
5) проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива та визначення шляхів розв’язання існуючих проблем;
6) здійснює фахові комунікації;
7) розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництву міністерства;
8) здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів міністерства;
9) забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов’язаннями України;
10) здійснює моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
11) бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики міністерства у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення;
12) здійснює аналіз нормативно-правової бази у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів міністерства;
13) здійснює заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію; вивчає європейський досвід у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
14) висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
15) проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
16) бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності міністерства з питань, що належать до його компетенції;
17) бере участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
18) здійснює координацію залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
19) надає в межах своєї компетенції експертну оцінку проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими Директоратами міністерства або іншими державними органами;
20) проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для реалізації державної політики у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
21) бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності міністерства з питань, що належать до його компетенції;
22) бере участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного та орієнтованого на результат використання бюджетних коштів у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
23) здійснює координацію залучення, надання та використання донорської та міжнародної фінансової допомоги у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
24) бере в установленому порядку участь у розробленні Державної програми економічного та соціального розвитку України, забезпечує розроблення та виконання інших державних і галузевих програм з питань, що належать до компетенції Директорату;
25) здійснює моніторинг обсягів виробництва теплової енергії з використанням альтернативних видів палива та заміщення використання природного газу у сфері теплопостачання;
26) забезпечує розробку та погодження державних норм, правил, технічних регламентів та стандартів у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
27) здійснює співпрацю з Державним агентством енергоефективності та енергозбереження України щодо реалізації державної політики у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
28) розробляє заходи, спрямовані на формування та ефективну реалізацію державної політики з питань розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
29) бере участь в межах компетенції у реалізації інвестиційних та пілотних проектів у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
30) бере участь у реалізації положень, визначених нормативно-правовими актами, щодо стимулювання заміщення природного газу іншими видами палива у сфері теплопостачання;
31) бере участь у розробленні державних і міжрегіональних стратегій та програм розвитку альтернативних видів палива в межах компетенції Директорату;
32) готує пропозиції щодо енергоефективності та застосування технічних та технологічних рішень в інвестиційних та інноваційних проектах, які пропонуються до фінансування за рахунок бюджетних, інвестиційних та інших коштів;
33) аналізує та узагальнює інформацію щодо розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
34) здійснює вивчення прогресивного світового та вітчизняного досвіду з питання запровадження заходів з енергозбереження та розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива та підготовка пропозицій щодо можливостей та шляхів його впровадження;
35) сприяє в межах повноважень реалізації оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, інвестиційних та інноваційних проектів із енергоефективних технологій та обладнання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
36) здійснює в межах компетенції співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги для розвитку сфери енергоефективності, з метою підвищення ефективності використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
37) бере участь у підготовці проектів за механізмами реалізації положень Кіотського проколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату щодо зменшення викидів парникових газів у довкілля від об’єктів житлово-комунального господарства та схемами «зелених інвестицій»;
38) ініціює розроблення проектів нормативно-правових актів з питань розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, бере участь у їх погодженні;
39) співпрацює з центральними органами виконавчої влади, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями з питань розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
40) подає керівнику експертної групи розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива Директорату енергоефективності розроблені за результатами своєї діяльності рекомендації та пропозиції;
41) здійснює інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

наказ 302 18 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6000 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи –
30 000 – 40 000 грн.,
надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

36200 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
01601, м.Київ, М.КИЇВ, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 24


Балабанюк Анна Владиславівна
+38-(004)-428-4063
Directorat@minregion.gov.ua

13.10.2017 10:00
м. Київ, просп.Перемоги, 50
06.10.2017

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація