Зачекайте
000081

керівник експертної групи розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива Директорату енергоефективності

Енергетика
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Директорат енергоефективності
експертна група розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: не нижче магістра

Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері ЖКГ, теплоенергетики, використання паливно-енергетичних ресурсів

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

) здійснює оперативне керівництво та координацію роботи експертної групи, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює виконання ними своїх завдань;
2) забезпечує:
- формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
- моніторинг та оцінювання результатів державної політики, розроблення пропозицій щодо її регулювання в сфері розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, розроблення пропозицій щодо її впровадження або коригування;
- здійснення постійного аналізу стану справ у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналіз існуючих та виявлення нових проблем у зазначеній сфері на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
- формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг та ризиків;
- визначення кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики в сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (представників окремих верств, цільових груп населення, об’єднаних спільними інтересами, громадських об’єднань, суб’єктів господарювання тощо);
- проведення консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчення, узагальнення і врахування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива та визначення шляхів розв’язання існуючих проблем;
- здійснення фахових комунікацій;
- розробку пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, підготовку відповідних проектів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів та подання їх на розгляд генеральному директору;
- аналіз нормативно-правових актів у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та підготовку відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів міністерства;
- узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов’язаннями України;
- моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, підготовку пропозицій щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
- участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики міністерства у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, підготовку методичних рекомендацій та надання необхідних роз’яснень;
- здійснення заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію; вивчення європейського досвіду у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- висловлення в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховній Раді України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Підготовку зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
- проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
- здійснення координації залучення, надання та використання донорської та міжнародної фінансової допомоги у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- надання в межах своєї компетенції пропозицій щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими Директоратами міністерства або іншими державними органами;
- здійснення моніторингу обсягів виробництва теплової енергії з використанням альтернативних видів палива та заміщення використання природного газу у сфері теплопостачання;
- забезпечення розробки та погодження державних норм, правил, технічних регламентів та стандартів у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- здійснення співпраці з Державним агентством енергоефективності та енергозбереження України щодо реалізації державної політики у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- підготовку пропозицій щодо енергоефективності та застосування технічних та технологічних рішень в інвестиційних та інноваційних проектах, які пропонуються до фінансування за рахунок бюджетних, інвестиційних та інших коштів;
- аналіз та узагальнення інформації щодо розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- вивчення прогресивного світового та вітчизняного досвіду з питання запровадження заходів з енергозбереження та розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива та підготовка пропозицій щодо можливостей та шляхів його впровадження;
- сприяння в межах повноважень реалізації оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, інвестиційних та інноваційних проектів із енергоефективних технологій та обладнання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- проведенння моніторингу впровадження відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- розроблення заходів, спрямованих на формування та ефективну реалізацію державної політики з питань розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
3) бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності міністерства з питань, що належать до його компетенції;
4) бере участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
5) бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності міністерства з питань, що належать до його компетенції;
6) бере участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного та орієнтованого на результат використання бюджетних коштів у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
7) бере в установленому порядку участь у розробленні Державної програми економічного та соціального розвитку України, забезпечує розроблення та виконання інших державних і галузевих програм з питань, що належать до компетенції Директорату;
8) бере участь в межах компетенції у реалізації інвестиційних та пілотних проектів у сфері розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
9) бере участь у реалізації положень, визначених нормативно-правовими актами, щодо стимулювання заміщення природного газу іншими видами палива у сфері теплопостачання;
10) бере участь у розробленні державних і міжрегіональних стратегій та програм розвитку альтернативних видів палива в межах компетенції Директорату;
11) здійснює в межах компетенції співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги для розвитку сфери енергоефективності, з метою підвищення ефективності використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
12) бере участь у підготовці проектів за механізмами реалізації положень Кіотського проколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату щодо зменшення викидів парникових газів у довкілля від об’єктів житлово-комунального господарства та схемами «зелених інвестицій»;
13) ініціює розроблення проектів нормативно-правових актів з питань розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, бере участь у їх погодженні;
14) узагальнює пропозиції експертів експертної групи щодо формування та реалізації державної політики з питань енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України;
15) співпрацює з центральними органами виконавчої влади, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями з питань розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
16) подає генеральному директору Директорату енергоефективності розроблені за результатами своєї діяльності рекомендації та пропозиції;
17) здійснює інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

наказ 302 5 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6900 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи –
35 000 – 45 000 грн.,
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення.

Рівень заробітної плати

42400 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
01601, м.Київ, М.КИЇВ, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 24


Балабанюк Анна Владиславівна
+38-(044)-284-0632
Directorat@minregion.gov.ua

13.10.2017 10:00
м. Київ, просп. Перемоги, 50
06.10.2017

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація