Зачекайте
000086

керівник експертної групи східних регіонів Директорату фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку

Регіональний та міський розвиток
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Директорат фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку
експертна група східних регіонів

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: не нижче магістра

Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері регіонального та місцевого розвитку та/або управління інвестиціями та/або управління проектами

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

здійснює оперативне керівництво та координацію роботи експертної групи, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює виконання ними своїх завдань;
2) забезпечує:
- постійний аналіз стану справ у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналіз існуючих та виявлення нових проблем на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
- формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг та ризиків;
- визначення кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу в сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях (представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо);
- проведення консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчення, узагальнення і врахування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
- здійснення фахових комунікацій;
- розробку пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, підготовку аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів та подання їх на розгляд генеральному директору;
- аналіз нормативно-правових актів у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробка пропозицій щодо його вдосконалення та підготовку відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів міністерства;
- узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов’язаннями України;
- здійснення моніторингу та оцінювання результатів впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, підготовку пропозицій щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
- здійснення заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчення європейського досвіду у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку;
- висловлення в межах компетенції позиції щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховній Раді України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Підготовку зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
- проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
- здійснення в межах компетенції супроводження, організацію та контроль за належним використанням державних коштів, що спрямовуються на впровадження проектів регіонального та місцевого розвитку, що реалізуються за рахунок коштів державного бюджету в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях;
- у межах компетенції цільове та ефективне використання фінансових ресурсів, що виділяються Міністерству як головному розпорядникові бюджетних коштів для виконання відповідних програм, та здійснення внутрішнього контролю за надходженням коштів до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів, їх витрачанням;
- здійснення оцінки та відбору на конкурсних засадах поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в межах їх індикативного прогнозного обсягу в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях;
- підготовку пропозицій для щорічного подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів, що можуть виконуватися за його рахунок;
- в межах компетенції сприяння сталому місцевому та регіональному розвитку Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Сумської та Харківської областей;
- створення умов для публічності та прозорості у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Сумської та Харківської областей, в тому числі, на основі інформаційних веб-ресурсів dfrr.minregion.gov.ua та otg.minregion.gov.ua та актуалізації публічної інформації;
- взаємодію та здійснення координації діяльності та організаційно-методичного забезпечення місцевих органів виконавчої влади у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях;
- надання пропозицій з питань підвищення ефективності механізму державної підтримки та стимулювання сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць шляхом надання коштів з державного бюджету місцевим бюджетам для стимулювання розвитку Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Сумської та Харківської областей;
- в межах компетенції вивчення стану використання коштів, виділених з державного бюджету на стимулювання розвитку регіонів відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку, цільових програм регіонального розвитку;
3) бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики міністерства, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення;
4) бере участь у підготовці пропозицій щодо фінансового забезпечення розвитку Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Сумської та Харківської областей;
5) бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності міністерства з питань, що належать до його компетенції;
6) бере участь у бюджетному процесі на рівні Директорату з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях.
7) бере участь у формуванні та розробленні стратегії і механізмів реалізації державної інвестиційної політики у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях;
8) бере участь у межах компетенції у формуванні та реалізації Державної стратегії регіонального розвитку щодо підвищення ефективності механізму стимулювання сталого розвитку регіонів, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Сумської та Харківської областей;
9) бере участь у розробленні коротко- і середньострокових планів та цільових програм соціально-економічного розвитку, опрацьовує питання розвитку інфраструктури, вносить пропозиції щодо визначення механізму державної підтримки розвитку територій, раціонального розподілу коштів державного бюджету, оцінки діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації проектів регіонального розвитку, що реалізуються за рахунок коштів державного бюджету в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях;
10) бере участь у підготовці пропозицій та бюджетних запитів до проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік на підставі результатів узагальнення проблемних питань забезпечення фінансовими ресурсами проектів регіонального розвитку в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях;
11) надає нормативно-методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям з питань, що належать до його компетенції в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Сумській та Харківській областях;
12) готує питання у межах компетенції Директорату для розгляду на засіданнях науково-технічної ради Міністерства;
13) ініціює у межах своїх повноважень замовлення Міністерством наукових досліджень з питань розроблення та впровадження проектів у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Сумської та Харківської областей, розроблення методичних матеріалів з цих питань.
14) несе особисту відповідальність за діяльність експертної групи і терміни виконання завдань і доручень в сфері відповідальності експертної групи;
15) виконує інші доручення та завдання генерального директора.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

наказ 302 10 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6900 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи –
35 000 – 45 000 грн.,
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення.

Рівень заробітної плати

42400 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
01601, м.Київ, М.КИЇВ, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9


Балабанюк Анна Владиславівна
+38-(044)-284-0632
Directorat@minregion.gov.ua

13.10.2017 10:00
м. Київ, просп. Перемоги, 50
06.10.2017

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація