Зачекайте
000100

державний експерт експертної групи міжнародних проектів Директорату фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку

Регіональний та міський розвиток
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Директорат фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку
експертна група міжнародних проектів

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи: не потребує

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

1) здійснює постійний аналіз стану справ у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку в регіонах України за рахунок міжнародних фінансових ресурсів, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
2) формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;
3) здійснює фахові комунікації;
4) розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку в регіонах України за рахунок міжнародних фінансових ресурсів, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, готує аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали;
5) здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів міністерства;
6) забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов’язаннями України;
7) здійснює моніторинг та оцінювання результатів впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку в регіонах України за рахунок міжнародних фінансових ресурсів за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
8) бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики міністерства, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення;
9) здійснює заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчає європейський у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку;
10) висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
11) проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку в регіонах України за рахунок міжнародних фінансових ресурсів, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
12) бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності міністерства з питань, що належать до його компетенції;
13) бере участь у бюджетному процесі на рівні міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку в регіонах України за рахунок міжнародних фінансових ресурсів;
14) здійснює координацію залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку;
15) бере участь у підготовці та опрацюванні документів стосовно укладання (підготовки, підписання, затвердження, ратифікації чи приєднання) та виконання міжнародних договорів, що належать до повноважень міністерства щодо реалізації кредитних програм;
16) взаємодіє, в межах повноважень, покладених на Директорат, з міжнародними фінансовими організаціями щодо реалізації кредитних програм;
17) здійснює в межах компетенції супроводження, організацію та контроль за належним використанням коштів, що спрямовуються на впровадження проектів регіонального та місцевого розвитку за рахунок міжнародних фінансових ресурсів;
18) здійснює у межах компетенції цільове та ефективне використання фінансових ресурсів, що виділяються Міністерству як головному розпорядникові бюджетних коштів для виконання відповідних програм та внутрішній контроль за надходженням коштів до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів, їх витрачанням;
19) в межах компетенції сприяє сталому місцевому та регіональному розвитку регіонів;
20) здійснює взаємодію та координацію діяльності та організаційно-методичного забезпечення місцевих органів виконавчої влади у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку в регіонах України за рахунок міжнародних фінансових ресурсів;
21) бере участь у формуванні та розробленні стратегії і механізмів реалізації державної інвестиційної політики у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку в регіонах України за рахунок міжнародних фінансових ресурсів;
22) бере участь у межах компетенції у формуванні та реалізації Державної стратегії регіонального розвитку щодо підвищення ефективності механізму стимулювання сталого розвитку регіонів за рахунок міжнародних фінансових ресурсів;
23) бере участь у розробленні коротко- і середньострокових планів та цільових програм соціально-економічного розвитку, опрацьовує питання розвитку інфраструктури, вносить пропозиції щодо визначення механізму державної підтримки розвитку територій, раціонального розподілу коштів державного бюджету, оцінки діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації проектів регіонального розвитку, що реалізуються за рахунок коштів міжнародних фінансових ресурсів;
24) надає нормативно-методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям з питань, що належать до його компетенції;
25) готує питання у межах компетенції Директорату для розгляду на засіданнях науково-технічної ради Міністерства;
26) ініціює у межах своїх повноважень замовлення Міністерством наукових досліджень з питань розроблення та впровадження проектів у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку за рахунок міжнародних фінансових ресурсів, розроблення методичних матеріалів з цих питань;
27) несе особисту відповідальність за результати роботи та терміни виконання завдань і доручень відповідно до посадових обов’язків;
28) виконує інші доручення та завдання керівництва.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

наказ 302 30 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6000 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи –
30 000 – 40 000 грн.,
надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

36200 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
01601, м.Київ, М.КИЇВ, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9


Балабанюк Анна Владиславівна
+38-(044)-284-0632
Directorat@minregion.gov.ua

13.10.2017 10:00
м. Київ, просп.Перемоги, 50
06.10.2017

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація